Our Anthem

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharat, bhagya, vidhata
Panjaba-Sindh-Gujrata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala, Yamuna-Ganga
Uchchala-jaladhi-taranga
Tava Subha name jage,
Tave subha asisa mage,
Gahe tava jaya-gatha.
Jana-gana-mangla-dayaka jaya he
Bharat-bhagya-vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
Jaya jaya jaya jaya he.